About
Exhibition – Tentoonstelling
Lecture Series – Lezingenreeks
26.02.2015 – 19:30 Inside the Neue Nationalgalerie and other Institutional Spaces:
Curating Architecture as Critical Practice Andres Lepik   The history and theory of architecture exhibitions has recently become a major focus of research. Andres Lepik focuses his lecture on the specific aspect of architecture exhibitions as potentially critical events. As the presentation of architecture is always tied to the building in which it takes place, its curatorial concept and design can start a critical discourse with the space or the institution itself. Andres Lepik will present some examples he has worked on as a curator in the Neue Nationalgalerie Berlin ("Renzo Piano", 2000; "Content, Rem Koolhaas and AMO/OMA", 2003/04) in New York at MoMA ("Small Scale, Big Change. New Architectures of Social Engagement" 2010) and most recently in Munich at Architekturmuseum der TU ("AFRITECTURE" 2003/04 and "Show & Tell. Architecture (Hi)stories from the Collection”). Lecture in English
27.11.2014 – 19:30 Jukebox Daydreams:(Anti-)Curating and Architecture Collections Jérémie McGowan   Reflecting on his most recent curatorial project, the new permanent exhibition at the National Museum — Architecture in Oslo, Jérémie McGowan advocates a creative-critical approach to working with museum collections that questions and subverts the embedded logic of ‘the art museum’ from within. Exploring notions of institutional randomness and the hidden lives of objects, he favours the anonymity and playability of the jukebox over art historical expertise and canons of historical knowledge. Reclaiming the museum as a site for invention and personal flights of fancy, he presents some tentative experiments with the display of museum collections that seek to render the very concept of the permanent exhibition suspect, while simultaneously mapping out new directions for this increasingly contested exhibitory paradigm.    Jérémie McGowan is an artist, designer, and senior curator at the National Museum of Art, Architecture and Design in Oslo, Norway. He has a PhD in art history and theory from the University of Edinburgh, and has previously taught and exhibited in the United States, the United Kingdom and Finland. Lecture in English.
Lecture Series
Expolab organizes together with Archipel four lectures and discussions with Belgian and international curators and architects. In November 2014 Jérémie Michael McGowan, curator in Architecture at the National Museum in Oslo, gave a first lecture. On three subsequent Thursdays in February and March 2015 three more events take place. At lecture evenings, the library is open until the start of the lectures Free entry.  Please register
NL
19.02.2015 – 19:30 Revisiting 35m3 Jonge Architectuur  Moritz Küng in discussion with Wouter Davidts    '35m3 Jonge Architectuur', curated by Moritz Küng in the Antwerp arts campus deSingel from 2005 to 2008, ranges among the most interesting architecture exhibition formats in recent years. This series of monographic shows featured thirteen young and Belgian architecture practices, spanning a diverse spectrum from BARAK to BAVO. The title refers to the stringent volume (283 x 408 x 303 cm) - initially an artwork by Richard Venlet - in which were presented the work and practice of the architects. The series evoked an exciting pallet of exhibition strategies: presentations of conventional drawings, models, and plans; scenographies including objects, publications, and videos; and spatial interventions on a 1:1 scale. Upcoming architects were challenged to differentiate their practices not only by means of presented projects, but also through a particular engagement with the provided 35m3 and the conventions of the architecture exhibition more generally.     Revisiting the series, Moritz Küng will discuss a selection of exhibitions and exhibition strategies developed by Belgian architects. He will then enter in a discussion with Wouter Davidts on the mediation of architecture in exhibitions, his position as a curator, and the broader aspirations of the architecture program in deSingel. Discussion in Dutch.
05.03.2015 – 19:30  Exhibiting Architecture 'à la manière de’ Panel discussion with Jan de Vylder (aDVVT), Joachim Declerck (AWB), Dirk Somers (Bovenbouw), Kersten Geers (office KGDVS), Kris Kimpe, Lionel Devlieger (Rotor), and Richard Venlet, moderated by Maarten Delbeke   This panel discussion moderated by Maarten Delbeke brings together seven architects and designers that have added to the domain of architecture exhibitions and exhibition making in Belgium in recent years.The à la manière de designs made by students of the Department of Architecture and Urban Planning (see further), in analogy with the exhibition practices of each of these designers, serves as a point of departure for reflecting on these practices. The debate will focus on the discourse produced by different exhibition strategies; the relation between architecture exhibitions and practice; and the potential of integrating exhibition making in architectural education. Panel discussion in Dutch.
info@archipelvzw.be
EN
Home
26.02.2015 – 19:30  Inside the Neue Nationalgalerie and other Institutional Spaces:
Curating Architecture as Critical Practice Andres Lepik   De geschiedenis en theorie van architectuur-tentoonstellingen is recent een belangrijk onderzoeksonderwerp geworden. Andres Lepik spitst zijn lezing toe op de specifieke eigenschap van architectuurtentoonstellingen als mogelijke kritische gebeurtenissen. Het tonen van architectuur staat nooit los van het gebouw waarin de tentoonstelling plaatsvindt, zodat het curatorieel concept en het tentoonstellings-ontwerp een kritisch discours met de ruimte of met de instelling kunnen aangaan. Andres Lepik zal enkele voorbeelden bespreken van tentoonstellingen waaraan hij als curator werkte, tentoonstellingen in de Neue Nationalgalerie Berlin ("Renzo Piano", 2000; "Content, Rem Koolhaas and AMO/OMA", 2003/04), in MoMA in New York ("Small Scale, Big Change. New Architectures of Social Engagement" 2010) en het recentst in het Architekturmuseum der TU München ("AFRITECTURE" 2003/04 en "Show & Tell. Architecture (Hi)stories from the Collection”). Lezing in het Engels.
27.11.2014 – 19:30 Jukebox Daydreams: (Anti-)Curating and Architecture Collections  Jérémie McGowan    In een beschouwing over zijn recentste curatorieel project, de nieuwe permanente presentatie in het Nationaal Museum – Architectuur in Oslo, bepleit Jérémie McGowan een creatief-kritische benadering bij het werken met museumcollecties, die de ingebedde logica van ‘het kunstmuseum’ van binnenuit bevraagt en omkeert. Hij verkent daarbij institutionele willekeurigheid en de verborgen levens van objecten, en verkiest de anonimiteit en de bespeelbaarheid van de jukebox boven kunsthistorische expertise en canonieke kennis. Met als inzet het terugwinnen van het museum als plek voor inventie en persoonlijke verbeelding, belicht hij enkele tentatieve experimenten met het tentoonstellen van museumcollecties die het begrip permanente tentoonstelling zelf in twijfel willen trekken. Tegelijk zetten deze experimenten nieuwe richtingen uit voor het in toenemende mate gecontesteerde paradigma van de collectiepresentatie.   Jérémie McGowan is een kunstenaar, ontwerper en senior curator in het Nationaal Museum voor Kunst, Architectuur en Design in Oslo, Noorwegen. Hij behaalde een PhD in kunstgeschiedenis en –theorie aan de Universiteit van Edinburgh en heeft in het verleden gedoceerd en tentoonstellingen gemaakt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Finland. Lezing in het Engels.
19.02.2015 – 19:30  Revisiting 35m3 Jonge Architectuur  Moritz Küng in gesprek met Wouter Davidts   '35m3 Jonge Architectuur', gecureerd door Moritz Küng in de Antwerpse kunstcampus deSingel tussen 2005 en 2008, was één van de meest interessante architectuur-tentoonstellingsformats van de afgelopen jaren. De reeks monografische shows toonde een selectie van dertien jonge en Belgische architectuurbureaus, van BARAK tot BAVO. De titel verwijst naar het strenge volume (283 x 408 x 303 cm) - initieel een kunstwerk van Richard Venlet - waarin het werk en de praktijk van architecten werd getoond.  De reeks lokte een opwindend pallet van tentoonstellings-strategieën uit: presentaties van conventionele tekeningen, modellen en plannen; scenografieën met objecten, publicaties en video's; en ruimtelijke interventies op schaal 1:1. Jonge architecten werden uitgedaagd om zich niet enkel met het ontwerpwerk dat ze toonden van elkaar te onderscheiden, maar ook via een eigenzinnige omgang met de voorziene 35m3 en de conventies van de architectuurtentoonstelling in het algemeen.    In een terugblik op de reeks zal Moritz Küng een selectie tentoonstellingen en tentoonstellings-strategieën ontwikkeld door Belgische architecten bespreken. Hij zal daarna in discussie treden met Wouter Davidts over de mediëring van architectuur in tententoonstellingen, zijn eigen positie als curator, en de bredere inzet van het architectuurprogramma in deSingel. Gesprek in het Nederlands.
Lezingenreeks Expolab organiseert in samenwerking met Archipel vier lezingen en discussies met binnen- en buitenlandse curatoren en architecten. In november 2014 vond al een eerste lezing plaats door Jérémie Michael McGowan, architectuurcurator van het Nationaal Museum in Oslo. Op opeenvolgende donderdagen in februari en maart 2015 volgen nog drie lezingen- avonden. Op de lezingenavonden is de bibliotheek langer open, tot aanvang van de lezingen Vrije toegang. Graag registreren via
05.03.2015 – 19:30 Exhibiting Architecture 'à la manière de’  Panelgesprek met Jan de Vylder (aDVVT), Joachim Declerck (AWB), Dirk Somers (Bovenbouw), Kersten Geers (office KGDVS), Kris Kimpe, Lionel Devlieger (Rotor) en Richard Venlet, gemodereerd door Maarten Delbeke.    Dit panelgesprek gemodereerd door Maarten Delbeke brengt zeven architecten en ontwerpers samen die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het domein van architectuur-tentoonstellingen en het maken van tentoonstellingen in België. De à la manière de-ontwerpen die studenten van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw maakten naar analogie met de tentoonstellingspraktijken van elk van deze ontwerpers (zie verder) dienen als voorzet voor dit gesprek. Het debat focust verder op de verschillende tentoonstellingsstrategieën die zij hanteren; de relatie tussen de architectuurtentoonstelling en de ontwerppraktijk; en het potentieel van de integratie van tentoonstellingswerking in het architectuuronderwijs.  Panelgesprek in het Nederlands.
  In fall 2014, students of the Department of Architecture and Urban Planning (VA&S, Ghent University) produced a series of designs for small-scale exhibition infrastructure, to be installed in the vicinity of the new faculty library. The designs, which aim to accommodate student work, are made "in the way of" seven Belgian architecture and design practices: advvt, Architecture Workroom Brussels, Bovenbouw, office Kersten Geers David Van Severen, Kris Kimpe, Rotor, and Richard Venlet. Underlying each proposal is an impetus to integrate exhibition making as a structural and innovative component in architectural education. Each design is a reflection on the strategies, scenographies, and discourses that can be devised in an architecture exhibition.   The Brussels based collective Rotor was invited to curate this compact ‘exhibition on exhibiting architecture’ in the spaces of the new faculty library designed by office KGDVS. Previously Rotor made a name as architectural curators with exhibitions such as Usus/Usures (Venice Bienial 2010), OMA/Progress (Barbican Gallery, 2011), and with Behind the Green Door (Oslo Architecture Triennale 2013).
Home
Exhibition Exhibiting architecture à la manière de architecten de vylder vinck vaillieu, Architecture Workroom Brussels, Bovenbouw, Kris Kimpe, Office Kersten Geers David Van Severen, Rotor,  Richard Venlet  an exhibition featuring work by Lorenzo Alaimo, Can Chen, Cleo De Laet, Louis De Mey, Dries De Muynck, Robby Fivez, Lorenzo Grieco, Kjell Keymolen, Lode Lefevre, Simon Martens, Olivier Pareyn, Lies Quatanne, Joren Steens, Ines Terstappen. Curated by Rotor Library of the Faculty of Engineering and Architecture,  Jozef Plateaustraat 22 9000 Ghent 9 February – 13 March 2015 Monday – Thursday 09:00–18:00 Friday 09:00–16:00
  In de herfst van 2014 produceerden studenten van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (VA&S, UGent) een reeks ontwerpen voor kleinschalige tentoon-stellingsinfrastructuur, te installeren in de nabijheid van de nieuwe faculteitsbibliotheek architectuur. Deze ontwerpen voor de presentatie van studentenwerk zijn gemaakt "op de wijze van" zeven Belgische architectuur- en ontwerppraktijken: aDVVT, AWB, Bovenbouw, office KGDVS, Kris Kimpe, Rotor en Richard Venlet. Aan de basis van elk voorstel ligt het streven om een tentoonstellingswerking als structurele en innovatieve component binnen het architectuuronderwijs te integreren. Tegelijk is elk van de zeven ontwerpen ook een reflectie op de strategieën, scenografieën en discoursen die in een architectuurtentoonstelling ontwikkeld kunnen worden.   Het Brusselse collectief Rotor is gastcurator van deze compacte ‘tentoonstelling over architectuurtentoonstellen’ in de ruimtes van de nieuwe faculteitsbibliotheek ontworpen door office KGDVS. Rotor maakte eerder opgemerkte architectuur-tentoonstellingen zoals Usus/Usures (Architectuurbiënnale Venetië 2010), OMA/Progress (Barbican Gallery, 2011) en Behind the Green Door (Oslo Architecture Triennale 2013).
Tentoonstelling Exhibiting architecture à la manière de Architecten de vylder vinck taillieu, Architecture Workroom Brussels, Bovenbouw, Kris Kimpe, Office Kersten Geers David Van Severen, Rotor,  Richard Venlet.     Een tentoonstelling met werk van Lorenzo Alaimo, Can Chen, Cleo De Laet, Louis De Mey, Dries De Muynck, Robby Fivez, Lorenzo Grieco, Kjell Keymolen, Lode Lefevre, Simon Martens, Olivier Pareyn, Lies Quatanne, Joren Steens, Ines Terstappen.  Gecureerd door Rotor Faculteitsbibliotheek Ingenieurwetenschappen en Architectuur, Jozef Plateaustraat 22 9000 Gent 9 Februari – 13 Maart 2015 Maandag – Donderdag 09:00–18:00 Vrijdag 09:00–16:00
www.archipelvzw.be
Organization  Department of     Architecture and Urban     Planning, Ghent University    Archipel vzw       (co-organization of       the lecture series)  In cooperation with    Faculty Library of      Engineering and      Architecture,      Ghent University    Rotor vzw  Supported by   Department of Architecture      and Urban Planning,      Ghent University    Education innovation program,      Ghent University
   Archipel vzw    The Flemish Community  Project promotor   Pieter Uyttenhove  Coordination   
Maarten Liefooghe    Stefaan Vervoort
  Design posters and website     Joris Kritis  Research seminars at Ghent University    Bart Verschaffel    Maarten Liefooghe    Stefaan Vervoort    Nathan Van Den Bossche    Francesca Crosby   Organization workshop   Rotor vzw
   Jérémie Michael    McGowan
   Maarten Liefooghe
   Stefaan Vervoort  Curator exhibition   Rotor vzw  Contact     maarten.liefooghe@ugent.be     stefaan.vervoort@ugent.be
Department of Architecture and Urban Planning  Library of the Faculty of Engineering and Architecture   Jozef Plateaustraat 22 9000 Ghent
architectuur.ugent.be
  Exhibitions play an undeniable role in contemporary architecture debates and the contexts in which architecture is exhibited seem to have become more diverse than ever before. They range from architecture museums, temporary exhibitions, biennials, city festivals and even local cultural centres. In this constellation several Belgian architecture offices, designers, curators, think tanks and research collectives have realized remarkable exhibition projects, often radically rethinking the format and the possibilities of an architecture exhibition.   Expolab wants to develop a public reflection on the strategies and conventions of exhibiting architecture. The phenomenon is explored in a range of activities: in student designs for exhibitions and exhibtion infrastructure, in a public workshop, in lectures and discussions, in an exhibition, and in the realization of exhibition infrastructure integrated in the architecture program of Ghent University. The point of departure in this engagement with exhibiting architecture is not the rapidly growing theory about curating and exhibiting architecture but the rich environment of exhibitions and exhibition practices within the recent Belgian architectural landscape.
Organisatie   Vakgroep Architectuur en      Stedenbouw, Universiteit Gent   Archipel vzw (co-organisatie      lezingenreeks) Met medewerking van   Faculteitsbibliotheek      Ingenieurswetenschappen en      Architectuur,      Universiteit Gent   Rotor vzw Met de steun van   Vakgroep Architectuur en      Stedenbouw, 
Universiteit Gent,      Onderwijsinnovatieproject
,     Universiteit Gent   Archipel vzw   de Vlaamse overheid,      projectsubsidie Projectpromotor   
Pieter Uyttenhove Coördinatie   Maarten Liefooghe   Stefaan Vervoort
 Ontwerp affiches en website   Joris Kritis Begeleiding onderzoeksseminaries Universiteit Gent   Bart Verschaffel   Maarten Liefooghe   Stefaan Vervoort   Nathan Van Den Bossche   Francesca Crosby Organisatie publieke workshop   Rotor vzw   
Jérémie Michael McGowan
   Maarten Liefooghe   
Stefaan Vervoort Curator tentoonstelling   Rotor vzw Contact     maarten.liefooghe@ugent.be     stefaan.vervoort@ugent.be
  Tentoonstellingen spelen vandaag een onmiskenbare rol in het architectuurdebat.  Het scala aan contexten waarbinnen architectuur wordt geëxposeerd is breder dan ooit, gaande van architectuurmusea en -tentoonstellingen tot biënnales, stadsfestivals en zelfs lokale culturele centra. Daarbij lieten de afgelopen jaren meerdere Belgische architectenbureaus, ontwerpers, curatoren, think tanks en onderzoeks-collectieven zich opmerken met tentoonstellingsprojecten die vaak radicaal het format en de mogelijkheden van de architectuurtentoonstelling binnen deze uiteenlopende contexten herdachten.    Expolab wil een publieke reflectie op de strategieën en de conventies van het architectuurtentoonstellen ontwikkelen. De problematiek wordt langs meerdere sporen verkend: in studenten-ontwerpen voor tentoonstellingen en tentoonstellings-infrastructuur,  in een publieke workshop, in lezingen en gesprekken,  in een tentoonstelling,  en in de realisatie van een tentoonstellings-infrastructuur geïntegreerd in de opleiding burgerlijk ingenieur-architect aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (VA&S) van de Universiteit Gent. We vertrekken daarbij niet van de sterk gegroeide theorievorming rond het cureren en tentoonstellen van architectuur, maar van het rijke aanbod aan tentoonstellingen en de tentoonstellingspraktijken binnen het Belgische architectuurlandschap. 
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen  en Architectuur   Jozef Plateaustraat 22 9000 Gent